วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.00-16.30 น.   งานวันครู ประจำปี 2561  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  นายสุชน วิเชียรสรรค์