วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00 - 16.30 น.   ประชุมติดตามและประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  นายสุชน วิเชียรสรรค์