วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30 - 16.30 น.   ประชุมทางไกล conference แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 2)  ห้องประชุมขวัญชนก  นายสุชน วิเชียรสรรค์
09.30 - 16.30 น.   ประชุมทางไกล conference แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ห้องประชุมขวัญชนก  นายสุชน วิเชียรสรรค์