[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : สพม.39 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา \"โรงเรียนในโรงงาน\"
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 699
Bookmark and Share


 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน “โรงเรียนในโรงงาน” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนด้านการมีงานทำ มีอาชีพประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งหารเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนด้านต่าง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเป็นไปอย่างแพร่หลายส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต โลกของการทำงานและประกอบอาชีพของนานาประเทศ รวมถึงไทยเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมพัฒนาประเทสในทุกด้านโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ “Thailand 4.0”ขึ้น ซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ ทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่ถูกต้องและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ดร.ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ ประธานหลักสูตร สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่,นายสิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัทสยามมิชลิน จำกัด,นายโภคิน ประสิทธิ์สุทธิพร ผู้อำนวยการบริหารโครงการ WIL บริษัท สมาร์ท(2015) เซอร์วิส จำกัด และบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ปะเทศไทย จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้  โดยมีครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 57 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39//รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary39/media_set?set=a.1814802695262771.1073743096.100001991730710&type=3&uploaded=58ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลูกปอเทืองให้บานสะพรั่งทั้งจังหวัดในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 16 ต.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๔ (Science Film Festival 2018) 16 ต.ค. 2561
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ \"พุธเช้า...ข่าวสพฐ.\" ครั้งที่ 38/2561 3 ต.ค. 2561
     สพม.39 ขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชันและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 27 ก.ย. 2561
     สอบครูผู้ช่วย สนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตรวจเข้มการทุจริต 18 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์