[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 706
Bookmark and Share


วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย โดยให้ถือปฏิบัติตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งทาง สพฐ. ได้ดำเนินการพิจารณาตามคำขอตั้งงบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษาโดยผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ขณะนี้ในบางพื้นที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สามารถวิ่งเต้นขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาได้ โดยมีพฤติกรรมในการจะเสนอผลประโยชน์ที่มิชอบและแสดงออกในเชิงข่มขู่ และมีเงื่อนไขว่า เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว ทางสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคคลดังกล่าว
          สำหรับกรณีนี้ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับสถานศึกษา ให้ดำเนินการรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ สำหรับระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานต่อเลขาธิการ กพฐ. และแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

          “ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลูกปอเทืองให้บานสะพรั่งทั้งจังหวัดในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 16 ต.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๔ (Science Film Festival 2018) 16 ต.ค. 2561
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ \"พุธเช้า...ข่าวสพฐ.\" ครั้งที่ 38/2561 3 ต.ค. 2561
     สพม.39 ขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชันและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 27 ก.ย. 2561
     สอบครูผู้ช่วย สนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตรวจเข้มการทุจริต 18 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์